logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Byddwch yn Organig ac yn Falch ohono: Dywedwch wrth Gymru a’r Byd mai fferm organig yw’ch fferm chi

Mae'r arwydd cyntaf i roi gwybod i gerddwyr a thwristiaid fod y tir o dan eu traed yn organig wedi cael ei lansio. Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru., cyflwynodd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig eu harwyddion “Tir Organig” newydd.

Ar gael yn ddi-dâl i ffermydd organig ardystiedig yng Nghymru, gellir defnyddio'r arwyddion newydd ar ffensys, camfeydd neu gerrig lle bynnag y mae llwybrau troed yn croesi neu'n rhedeg ochr yn ochr â thir organig.

Meddai Gwynfor Hallet, cerddwr o Gymro o Donyrefail: “Dw i'n meddwl bod yr arwyddion yn syniad gwych. Mae'r wraig a finne'n bwyta cynnyrch organig pryd bynnag y gallwn ni, ond, am wn i, heblaw am y geiriad a'r brandio sy'n gysylltiedig â'r cynnyrch, does gyda ni ddim cysylltiad go iawn â'r man o ble mae e'n dod.”

“Pan fydda i mynd mas am dro, bydde'n ddiddorol gweld arwydd 'Tir Organig' i daro'r post o ran y cysylltiad sydd rhwng y bwyd ar fy mhlât cinio a'r tir dw i'n cerdded arno fe.”

Mae bron 9% o'r tir sy'n cael ei ffermio yng Nghymru'n organig, bron dwywaith cymaint â'r tir organig dros y ffin yn Lloegr. Mae'r arwyddion yn cynnig ffordd o rymuso ffermwyr sydd wedi gweithio'n galed i sicrhau statws organig ardystiedig i'w ffermydd.

Yn ôl Mari Jones o'r prosiect BOBL: “Rydyn ni'n falch dros ben o gael lansio'r arwyddion 'Tir Organig'. Mae'r arwyddion yn cynnig ffordd i ffermwyr arddangos eu tir organig i aelodau'r cyhoedd a thwristiaid.

Gyda darn nodedig o helaeth o dir amaeth Cymru'n cael ei ffermio'n organig, rydyn ni'n gobeithio gweld cryn dipyn o fynd ar yr arwyddion di-dâl 'ma er mwyn cydnabod y llwyddiant campus yma.”

Yn ddiweddar, datgelodd ymchwil gan Gronfa Cefn Gwlad y Tywysog, er bod y cyhoedd yn dwlu ar gefn gwlad, pan ofynnwyd iddynt pa ganran o holl arwynebedd y DU sy'n amaethyddol, bu 60% yn bwrw amcan rhy isel o lawer, gan dybio mai llai na'i hanner oedd yr ateb, Mewn gwirionedd, mae dros dri chwarter arwynebedd tir y DU'n amaethyddol.

Hefyd, dangosodd yr ymchwil fod 94 y cant o bobl yn llwyr gytuno ei bod yn bwysig diogelu cefn gwlad. Mae'r arwyddion 'Tir Organig' yn cynnig cyfeirnod i'r rheini sy'n dwlu ar gefn gwlad a chynnyrch organig a hefyd yn rhoi hwb i ymwybyddiaeth sydd ei dirfawr angen o ran union hyd a lled yr hyn sydd gan gefn gwlad i'w gynnig.

Gall ffermydd organig ardystiedig archebu eu harwyddion 'Tir Organig' di-dâl trwy gysylltu â'r prosiect BOBL ar bobl-project@aber.ac.uk ac 01970 622248

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Lara Hallett ar MGB PR ar 01792 460200

Nodiadau i olygyddion

1. Un o brosiectau Canolfan Organig Cymru yw BOBL a ariennir o dan Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Gyflenwi fel rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru. Bwriad y prosiect yw cefnogi'r cynhyrchwyr primaidd yng Nghymru, a chynyddu'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig Cymreig mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu marchnadoedd newydd a'r rheini sydd eisoes yn bodoli ar gyfer cynnyrch organig gan hybu arloesedd ar bob lefel yn y gadwyn gyflenwi ar yr un pryd. Y nod cyffredinol yw cefnogi sector organig ffyniannus yng Nghymru fel y gall manteision buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig i greu buddion amaeth-amgylcheddol, ac yng Nghynllun Gweithredu Organig Cymru i gefnogi datblygu gwledig a chynhyrchu bwyd cynaliadwy, gael eu llwyr wireddu.

2. Ariennir Canolfan Organig Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig i gynhyrchwyr, busnesau bwyd, defnyddwyr ac eraill. Fe'i lleolir ym Mhrifysgol Aberystwyth ac fe'i rheolir gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Sefydliad Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth.

3. Gall ffermydd organig ardystiedig archebu eu harwyddion 'Tir Organig' di-dâl trwy gysylltu â'r prosiect BOBL ar bobl-project@aber.ac.uk ac 01970 622248

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.