logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

YMGYRCH NEWYDD YN ANNOG SIOPWYR I DDEWIS CYNNYRCH ORGANIG

Yr ymgyrch, a reolir gan Ganolfan Organig Cymru, fydd y gyntaf o'i math yng Nghymru a bydd yn cefnogi ymdrechion ffermwyr a chynhyrchwyr organig niferus y genedl sydd wedi helpu i sicrhau bod Cymru dipyn mwy na'i maint o ran cynhyrchu organig. Mae ffermwyr Cymru'n parhau i neilltuo tua 8% o holl dir amaethyddol y wlad i gynhyrchu organig – dwywaith cymaint â gweddill y DU.

Mae'r adroddiad diweddaraf ar y Farchnad Organig a gyhoeddir yn flynyddol gan y Soil Association, yn dangos bod gwerthiant cynnyrch organig y DU yn cymryd yn hirach i ymadfer yn dilyn y dirwasgiad a'i fod yn llusgo y tu ôl i wledydd eraill Ewrop, yn ogystal â marchnadoedd mawr megis UDA a Tsieina. Mae adroddiad Cymdeithas y Pridd yn nodi “diffyg wrth gyfleu rhesymau dros brynu'n organig” fel un o'r prif rwystrau i dwf, ynghyd â gostyngiad cyson yn y gwerthiant mewn archfarchnadoedd.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys posteri y tu allan i archfarchnadoedd ar draws Cymru, hysbysebion ar-lein ac ar y radio a rhaglen addysg i ysgolion, yn ogystal ag ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ac yn y cyfryngau cymdeithasol dros 12 mis i annog pobl i ymweld â thudalen Facebook Canolfan Organig Cymru, i gael syniadau am ryseitiau organig, cystadlaethau a gwybodaeth am fanteision cynhyrchu cynaliadwy. Mae'r posteri'n bwrw golwg ffraeth ar y gwahaniaethau rhwng cynhyrchion organig ac anorganig, gan arddangos buddion organig trwy ddefnyddio cynhyrchion adnabyddus o Gymru.

“Gwerthiant yn y prif siopau cadwyn sy'n cyfrif am oddeutu 71% o'r farchnad organig yn y DU ac mae canran y cynnyrch organig ardystiedig ar eu silffoedd wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er bod yna dystiolaeth i'w chael fod y galw gan gwsmeriaid wedi gwrthdroi'r tueddiad hwn yn achos rhai cyfresi o nwyddau,” yn ôl Dafydd Owen o Canolfan Organig Cymru. “Rhan o'n tasg yw sicrhau bod cwsmeriaid yn cael digon o wybodaeth am fanteision prynu'n organig – boed o ran iechyd, blas, yr amgylchedd neu les anifeiliaid, yn ogystal â chwalu rhai o'r mythau sy'n dal i fodoli.”

Mae yna bethau cadarnhaol i'w cael yn adroddiad 2012 y Soil Association – mae 83% o gartrefi'n dal i brynu rhai cynhyrchion organig, tra bydd 23c ym mhob punt sy'n cael ei gwario ar ffrwythau a llysiau'n mynd ar gynnyrch a dyfir yn organig. Mae gwerthiant cig oen (+16%), dofednod (+6.6%) a bwyd babanod organig (+5.8%) i gyd ar gynnydd ac mae nifer yr ysgolion, meithrinfeydd, prifysgolion ac ysbytai sy'n serfio bwyd organig hefyd yn codi. Ar ben hynny, chwistrellwyd £11.2m yn ychwanegol i'r farchnad yn ystod 2011 gan y twf yng ngwerthiant cynnych organig ar-lein a thrwy gyflenwi cartref a chynlluniau blychau. Ymysg y sector nwyddau nad ydynt yn fwyd, mae gwerthiant cosmetigau organig wedi codi (+8.7%), gyda'r cawr manwerthu, Tesco, yn gosod cynhyrchion iechyd a harddwch ymysg ei gategorïau organig sy'n perfformio orau.
Mae ymgyrch a gynhelir ar lefel y DU ac a ariennir ar y cyd gan yr UE a'r Bwrdd Masnach Organig dan arweiniad Sustain – y cynghrair er gwell bwyd a ffermio – yn symud i ail flwyddyn ei ymgyrch cyhoeddusrwydd ei hun, sydd eisoes wedi derbyn cefnogaeth gan Tesco, Waitrose a Sainsburys yn ogystal â sawl brand Cymreig adnabyddus, gan gynnwys Rachel's a Calon Wen. Yn ôl rheolwr ymgyrch Sustain, Catherine Fookes:
“Cawson ni ymateb gwych i'n hymgyrch yn 2011, o'r diwydiant a chan ddefnyddwyr – llawer ohonynt yn ailddarganfod pam bydden nhw'n arfer prynu cynnyrch organig yn y gorffennol. Mae cymhellion a rhesymau gwahanol gan bawb am brynu'n organig ac rydyn ni'n ceisio atgoffa pobl y gall newid bach yn unig yn eu harferion siopa wneud byd o wahaniaeth.”

Bydd yr ymgyrch yng Nghymru'n ategu hybu bwyd a diodydd organig ar draws y DU, gan hyrwyddo, ar yr un pryd, cynnyrch a chynhyrchwyr o Gymru. Bydd yr ymgyrch hefyd yn tynnu o'r wybodaeth a'r ymchwil ddiweddaraf ar gynhyrchu a chynnyrch organig i wneud yn siŵr bod defnyddwyr yn hollol hysbys pan fyddant yn dewis pa gynhyrchion i'w prynu.

“Mae enw a phoblogrwydd cynnyrch Cymreig,” ychwanegodd Dafydd Owen, “yn parhau i dyfu yma yng Nghymru a thu hwnt, a bydd llawer o'n prif gynhyrchwyr yn defnyddio dulliau cynhyrchu organig. Bydd ein hymgyrchu'n dathlu hyn gan ddangos i bobl ei bod yn bosibl prynu bwyd iach a maethlon sy'n cael ei gynhyrchu'n lleol, gyda llai o effaith ar yr amgylchedd ac am brisiau sy'n is o lawer nag roedden nhw'n eu disgwyl.”

DIWEDD
Nodiadau i olygyddion:
• Mae modd cael rhagor o wybodaeth am gynnyrch organig ar www.organicukfood.com
• Mae modd gweld adroddiad diweddaraf y farchnad organig, a gyhoeddwyd ar 2 Mawrth 2012, ar http://www.soilassociation.org/marketreport

• Canolfan Organig Cymru yw'r adnodd cenedlaethol i ddefnyddwyr, ffermwyr a gwneuthurwyr polisïau sy'n ymroddedig i sicrhau bwyd a ffermio mwy cynaliadwy yng Nghymru. Lleolir y Ganolfan ym Mhrifysgol Aberystwyth ac fe'i cynhelir gan bartneriaeth sy'n cynnwys y Gwasanaeth Datblygu a Chynghori Amaethyddol (ADAS), Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Phrifysgol Aberystwyth. Ewch i www.canolfanorganigcymru.org.uk.
• Mae Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) yn un o brosiectau Canolfan Organig Cymru sydd wedi cael nawdd drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 sef cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Bwriad y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr cynradd yng Nghymru a thyfu'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig o Gymru mewn modd cynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu marchnadoedd newydd, marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg a marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli ar gyfer cynnyrch organig tra hefyd yn annog arloesedd ar bob lefel o fewn y gadwyn gyflenwi. Y nod cyffredinol yw cefnogi sector organig sy'n ffynnu yng Nghymru er mwyn iddo allu manteisio i'r eithaf ar y buddion a ddaw yn sgil buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig i gynhyrchu manteision amaeth-amgylcheddol a Chynllun Gweithredu Organig Cymru i gefnogi datblygu gwledig a gwaith i gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.